AJEC

American Journal logo

Email: [email protected]
T. : +61 (0) 142 9900 021 ||
F. : +88 (0) 202 0000 0XX

Volume I, Issue 4 - June 2021

Dr. Pravir Malik
PP. 1-12
DOI: doi.org/10.15864/ajec.1401

Abhishek Tripathi, Jhilam Chakraborty, Sadia Anzum,
Sudipta Basu Pal
PP. 13-15
DOI: doi.org/10.15864/ajec.1402

Shuvendu Das, Sainik Kumar Mahata, Abhishek Das, Koushik
Deb
PP. 16-21
DOI: doi.org/10.15864/ajec.1403

Ankita Saha, Chanda Pathak, Sourav Saha
PP. 22-26
DOI: doi.org/10.15864/ajec.1404

Bhuvan Agarwal, Soumyajeet Bhattacharjee, Sima Kar,
Madhurima Saha, Vijay Kumar, Dr. Sandip Mandal
PP. 27-31
DOI: doi.org/10.15864/ajec.1405