Volume IV, Issue 2 - October 2023

Anisha Saha, Aporna Roy,
Barsha Chakraborty,
Bidisha Saha, Dipwanita
Chowdhury.

PP. 1-6

doi.org/10.15864/ajec.4201

ADITYA GHOSH,
ANUBHAV SENAPATI,
RAHUL DAS, SNEHA
SARKAR, JOYEE SAHA,
ANNWESHA
MAHANTA,SUDIPTA BASU
PAL.

PP. 7-11

doi.org/10.15864/ajec.4202

Sayani Basak, Sneha Dhar
Chowdhury, Soham
Goswami, Tousik Gayen,
Shatakshi Pandey and
Rupanwita Sarkar.

PP. 12-18

doi.org/10.15864/ajec.4203

Swapnamoy
Bhattacharjee, Shreetanu
Banerjee, Swapnil
Panigrahi,Soujanya Bose,
Souvick Das,Soham
Goswami,Saikat Mondal.

PP. 19-22

doi.org/10.15864/ajec.4204

Pinaki Pritam
Singha,Sandip Mandal.

PP. 23-26

doi.org/10.15864/ajec.4205