Volume I, Issue 4 - June 2021

Abhishek Tripathi, Jhilam Chakraborty, Sadia Anzum,
Sudipta Basu Pal

PP. 13-15

doi.org/10.15864/ajec.1402

Shuvendu Das, Sainik Kumar Mahata, Abhishek Das, Koushik
Deb

PP. 16-21

doi.org/10.15864/ajec.1403

Bhuvan Agarwal, Soumyajeet Bhattacharjee, Sima Kar,
Madhurima Saha, Vijay Kumar, Dr. Sandip Mandal

PP. 27-31

doi.org/10.15864/ajec.1405